21
Ιαν
2017
0
Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ΔΕΗ για Μεταβίβαση Σπιτιού

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ΔΕΗ για Μεταβίβαση Σπιτιού

Το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου είναι σήμερα απαραίτητο για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με το σπίτι είτε πρόκειται για μεταβίβαση, είτε για ενοικίαση. Η έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης την οποία κάνει ο ηλεκτρολόγος με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου. Δεν αποτελεί ένα «τυπικό χαρτί» για τη ΔΕΗ καθώς ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Το πιστοποιητικό ΔΕΗ για μονοκατοικίες, διαμερίσματα έχει διάρκεια ισχύος 14 έτη.

Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.
Κατόπιν συμφωνίας αναλαμβάνουμε την επιτόπου αποκατάσταση σφαλμάτων που αφενός ασφαλίζουν το ακίνητό σας και αφετέρου οδηγούν στην άμεση έκδοση του Πιστοποιητικού.

Για να την αποκτήσετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό στην περιοχή σας για παράδειγμα ηλεκτρολόγος μοσχάτο  ο οποίος θα διεξάγει τις ανάλογες ενέργειες για την έκδοσή της. Η έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτροδότησης (υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη) γίνετε αυθημερόν από τον ηλεκτρολόγο μηχανικό αφού προηγηθεί αυτοψία στο χώρο σας και ελεγχθεί η ηλεκτρική σας εγκατάσταση.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες και ελλείψεις, ο αρμόδιος ηλεκτρολόγος οφείλει να σας ενημερώσει και να προχωρήσει στην έκδοση του πιστοποιητικού αφού αποκατασταθούν όλες οι παρατυπίες. Η καταγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά την διαδικασία ελέγχου είναι απαραίτητη.

Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε έντυπη μορφή και περιλαμβάνει:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
  2. Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
  3. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ.
  4. Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.
  5. Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.
  6. Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.
  7. Ανάλυση της εγκατάστασης.
  8. Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου και του σωματείου στο οποίο ανήκει.

Leave a Reply